Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thu mua nguyên liệu cho nhà hàng