Kinh nghiệm 10 năm trong ngành kinh doanh thực phẩm.