Kinh nghiệm 10 năm trong ngành kinh doanh và quản lý nhà hàng